ชายฝั่งทะเลตะวันตกทางภาคใต้ของไทย ติดชายแดนไทย-มาเลเซีย เป็นที่ตั้งของจังหวัดสตูลจังหวัดเล็กๆ เงียบ สงบที่อุดมไปด้วยธรรมชาติป่าเขาอันสมบูรณ์ และรายล้อมไปด้วยหมู่เกาะสวยงามต่างๆ  กว่าแปดสิบเกาะที่รู้จัก กันดี และมีชื่อเสียง คือ หมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะอาดัง-ราวีและหมู่เกาะเภตรา สตูลมีพื้นที่ 2,478 ตาราง กิโลเมตรสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเนินสูง มีที่ราบป่าเขาและห้วยน้ำ ลำธารทางด้านตะวันออกของพื้นที่ ตอนกลางใกล้ชายทะเลเป็นที่ราบ มีภูเขาและที่ราบลุ่ม ส่วนชายฝั่งทะเลเป็นที่ราบและป่าชายเลนน้ำท่วมถึง มีป่า โกงกางและไม้แสมมาก สตูลอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทย มุสลิมมีชายฝั่ง ทะเลยาว 144.8 กิโลเมตร
ปัจจุบันจังหวัดสตูล แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองสตูล อำเภอละงู อำเภอควนกาหลง อำเภอทุ่งหว้า อำเภอควนโดน อำเภอท่าแพอำเภอมะนัง
ทิศเหนือ       ติดต่อกับอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ทิศใต้           ติดต่อกับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook