ทุ่งปอเทือง เพชรบูรณ์ จะมีให้ชมในช่วงเดือนพ.ย. – ก.พ. ซึ่งจะเป็นทางผ่านไปทางเพชรบูรณ์ จะเริ่มมีให้เห็นระหว่างทางตั้งแต่หนองไผ่ และจะเริ่มมีให้ชมเยอะที่ อ. วิเชียรบุรี ไปถึงวังชมพู  ตลอดสองข้างทางได้เห็นทุ่งสีเหลือง กว้างใหญ่ ไกลสุดหูสุดต ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้า มีทิวเขารางๆ สวยงามไม่แพ้ทุ่งดอกทานตะวัน งามจนอดแวะชื่นชมและถ่ายภาพไม่ได้

ปอเทือง เป็นพืชตระกูลถั่ว นอกจากให้ความสวยงามตอนที่ออกดอกเต็มทุ่งแล้ว ยังให้แร่ธาตุอาหารแก่ดินเมื่อตอนโดนไถกลบอีกด้วย เพราะปอเทืองมีธาตุไนโตรเจนในปริมาณสูง เลยได้ชื่อว่าเป็น ปุ๋ยพืชสด นิยมใช้ในการปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย์ พ้นจากเก็บเกี่ยวผลิต ผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด หรือข้าวแล้ว เกษตรกรชาวไร่จะปลูกปอเทืองเป็นพืชหมุนเวียน พอต้นโต ดอกบานเต็มที่ก็จะไถกลบ เพราะเป็นช่วงที่ต้นเจริญงอกงามสูงสุดจะทำให้ดินได้ปริมาณอินทรียวัตถุ ธาตุไนโตรเจนสะสม และธาตุอื่นๆ สูงไปด้วย
ทุ่งปอเทือง ทุ่งปอเทือง
ทุ่งปอเทือง ทุ่งปอเทือง
ทุ่งปอเทือง ทุ่งปอเทือง
ทุ่งปอเทือง ทุ่งปอเทือง
ทุ่งปอเทือง ทุ่งปอเทือง
ทุ่งปอเทือง ทุ่งปอเทือง
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook