ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่เนื่องจากพิ้นที่บ้านแม่โถ มีชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ใน บริเวณพื้นที่ยึด อาชีพปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยขาดความรู้และความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม ต้องต่อสู้กับความยากลำบากยากจน เรื่อยมาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2539 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถได้จัดตั้งขึ้นตามแนวนโยบายส่งเสริมอาชีพเกษตรกรแผนใหม่เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นและการลดใช้สารเคมีกะหล่ำปลี ลักษณะพื้นที่ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดยาวตามแนวเหนือใต้ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 800-1200 เมตร คลอบคลุม 2 อำเภอ คือ อ.ฮอดและอำเภอแม่แจ่ม
โครงการหลวงแม่โถ
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  • ชมแปลงส่งเสริมผลผลิตเกษตรกร เช่น กะหล่ำปลี ผักกาดหวาน เบบี้ฮ่องเต้ คอสสลัด เรดโครอล โอ๊คลีฟแดง ผักโขมแดง
  • ชมการปลูกผักในโรงเรือน
  • ชมแปลงส่งเสริมไม้ผล เช่น อะโวคาโด พลับ มัลเบอร์รี่ (ฤดูหนาว)

    การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
  • ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวม้งและชาวปะกาเกอะญอ

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
  • จุดชมวิวทุ่งหญ่าสะวันนา ใกล้โครงการหลวง
  • จุดชมวิวทิวทัศน์ดอยแม่โถ อยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่โถ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเทือกเขาและผืนป่ากว้างไกล

ปัจจุบันบ้านพักของโครงการหลวงแม่โถ ไม่ได้เปิดให้บริการเข้าพักแล้ว แต่สามารถเข้ามาท่องเี่ที่ยวได้ตามปกติ หรือสามารถเข้าพักที่อุทยานแม่โถแล้วแวะมาเที่ยวในโครงการหลวงได้
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 088 434 4902

จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ประมาณ 88 กิโลเมตร ถึงอำเภอฮอดให้เลี้ยวขวา ไปตามถนนฮอด-แม่สะเรียง (ถนนหมายเลข 108) อีก 55 กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกบ้านกองลอย มุ่งหน้าไปบ้านแม่โถตามทางหลวงหมายเลข 1270 สายกองลอย-แม่โถ ระยะทาง 16 กิโลเมตร เส้นทางจากปากทางเข้าไปจนถึงโครงการหลวงถนนลาดยางตลอดสาย สามารถใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท แต่การท่องเที่ยวไปยัง จุดชมวิวทุ่งหญ้าสะวันนาและแปลงผักโครงการหลวง ต้องใช้บริการรถโฟรวิวโครงการหลวงเท่านั้น
วิวระหว่างทางไปโครงการหลวง
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
แปลงผักท่ามกลางหุบเขาของโครงการหลวง
โครงการหลวงแม่โถ
ทางไปจุดชมวิวใกล้โครงงการหลวง
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
จุดชมวิวแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โรงเรือนปลูกผักของศูนย์ฯ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
บรรยากาศของศูนย์ฯ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
เมนูผัก
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
บ้านพักของศูนย์ฯ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook