บ้านน้ำเชี่ยว สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม ตั้งอยู่ใน ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด เป็นหมู่บ้านในเส้นทางผ่านไป ขึ้นเรือสู่เกาะช้าง หมู่บ้านน้ำเชี่ยวแห่งนี้ ยังได้เป็นรับเลือกให้เป็น “หมู่บ้าน OVC” (OTOP Village Champion) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รวมถึงรางอุตสาหรรมท่องเที่ยวไทยดีเด่นจากากรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บ้านน้ำเชี่ยวมี พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ติดทะเล มีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นจำนวนมาก มีคลองขนาดใหญ่ไหลผ่าน ซึ่งคลองนี้มีต้นกำเนิด อยู่ที่เขาวังปลา อยู่ระหว่างอำเภอแหลมงอบและอำเภอเมืองตราด เดิมทีประชากรของตำบลน้ำเชี่ยว เป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธ ต่อมามีพ่อค้าชาวจีนล่องเรือสำเภามาค้าขายสินค้าที่ท่าเรือบ้านน้ำเชี่ยว และได้ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ ทำให้ชาวน้ำเชี่ยวส่วนหนึ่งเป็นคนไทย เชื้อสายจีน และในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีชาวมุสลิมซึ่งเรียกตัวเองว่า “แขกจาม หรือ จำปา” อพยพหนีสงครามมาจากประเทศเขมร   มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ริมคลองน้ำเชี่ยว และมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยชาวพุทธและมุสลิมสามารถแต่งงานข้ามศาสนาได้   ซึ่งพี่น้องทั้งสอง ศาสนาอาศัยอยู่ร่วมกันในตำบลน้ำเชี่ยวอย่างสันติสุขด้วยความสัมพันธ์อันดีตลอดมา ที่มาของชื่อชุมชน “น้ำเชี่ยว” มาจากพื้นที่ส่วนใหญ่ อยู่ติดทะเล มีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นจำนวนมาก มีคลองขนาดใหญ่ไหลผ่าน ซึ่งคลองนี้มีต้นกำเนินอยู่ที่เขาวังปลา อยู่ระหว่างอำเภอแหลมงอบและอำเภอเมืองตราด เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำในคลองจะไหลเชี่ยวมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า “คลองน้ำเชี่ยว” ไหลผ่านกลางหมู่บ้านน้ำเชี่ยวลงสู่ทะเลอ่าวไทยทางใต้ที่บ้านปากคลอง ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด ซึ่งชาวบ้านใช้เป็นแหล่งประมง พื้นบ้านและใช้เป็นเส้นทางออกทะเลเพื่อทำการประมงจนถึงปัจจุบันชาวตำบลน้ำเชี่ยวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ประมง ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ และค้าขาย

จุดเด่น และกิจกรรมท่องเที่ยว 
1.วัดน้ำเชี่ยว  ตำบลน้ำเชี่ยว  อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด  เดิมชื่อวัดอินทาราม   เป็นวัดที่รัชกาลที่   ๕  เคยเสด็จมาประทับ  ปัจจุบัน วัดน้ำเชี่ยวได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๔๘  ภายในวัดมี พระบรมสารีริกธาตุและพระประจำวันเกิดปางต่างๆ ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามากราบไหว้ได้
2.มัสยิดอัลกุบรอ กลุ่มชาวไทยมุสลิม  ครั้งแรกมาอยู่ที่ตำบลน้ำเชี่ยวแห่งเดียว ตามที่ พระบริหารเทพธานีสันนิษฐานไว้ว่า “ชนกลุ่มนี้ถูกกวาดต้อนเข้ามาในสมัยสงครามกับญวนในประเทศเขมร ตรงกับรัชกาลที่ 3 มีการเรียนภาษาเขียนที่ใช้ในคัมภีร์อัลกุรอาน มีการสร้างสุเหร่าหรือมัสยิดครั้งแรกที่บ้านน้ำเชี่ยว โดยใช้ ไม้โกงกางมาปักเป็นเขต 4 ต้น หลังคามุงด้วยใบปรง นำมาสานเป็นตับเหมือน ตับจากมุงกันแดด กันฝน ต่อมาเมื่อชาวมุสลิมตั้งหลักแหล่งแน่นอนแล้ว ได้ต่อเติมสุเหร่าให้มีสภาพดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน โดยมิได้เคลื่อนย้าย จากที่ตั้งเดิมแต่อย่างใด” ซึ่งสุเหร่าแห่งนี้ ปัจจุบันมีชื่อว่า “มัสยิดอัลกุบรอ” ตั้งอยู่ริม คลองน้ำเชี่ยว
3.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน  จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว และสถานีพัฒนาทรัพยากร ป่าชายเลนที่ 4 (น้ำเชี่ยว ตราด) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนให้มีศักยภาพ สามารถใช้เป็นเรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัยของ เยาวชนและประชาชน และเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อให้พื้นที่ป่าชายเลน มีสภาพที่ อุดมสมบูรณ์ ภายในศูนย์มีหอดูนกที่สามารถส่องดูนกได้  มีสัตว์หลากหลาย เช่น ลิงเสม ปู ปลา  นอกจากนี้สามารถชมหิ่งห้อย ได้ในยามค่ำคืนอีกด้วย

กิจกรรมท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.น้ำเชี่ยวจัดตั้งขึ้นประมาณต้นปี 2549 ณ.หมู่ 1บ้านท้ายเขา ต.น้ำเชี่ยว มีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย

1.สะพานชมธรรมชาติ 
2.หอดูนก 
3.ล่องเรือเล็กชมวิถีชีวิตชาวประมง เช่นการถีบกระดานเก็บหอยแครง/แมลงภู่ การเลี้ยงปลาในกระชัง การดำหอยปากเป็ด การเลี้ยง หอยนางรม 
4.พักโฮมเสตย์
5.ชมสาทิตการทำงอบใบจาก 
6.ชมสาทิตการทำน้ำตาลชัก 
7.ชมวิถีชีวิตชาวพุทธและมุสลิมที่อยู่กันแบบสันติ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.งอบน้ำเชี่ยว เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์อันเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวตราด  ที่ได้สืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง   ใส่เพื่อกันแดดกันฝน   หรือตบแต่งบ้านเรือน ปัจจุบันมีการพัฒนารูปทรงที่หลากหลายยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการสวมใส่หรือเป็นของที่ระลึก เพราะเน้นความประณีต สวยงาม มีน้ำหนักเบา และมีหลายรูปแบบ ให้เลือกตามความต้องการ  โดยใช้ใบจากที่หาได้ไม่ยาก จากป่าชายเลนใกล้ชุมชน งอบน้ำเชี่ยวนั้นถือได้ว่าเป็นสินค้าที่ระลึกขึ้นชื่อของชุมชนแห่งนี้ โดยจะมีด้วยกัน 5 ทรง คือ ทรงกระทะคว่ำ, ทรงกระดองเต่า, ทรงยอดแหลมหรือทรงหัวแหลม, ทรงสมเด็จ, ทรงกะโหลก 
2. ตังเมกรอบ หรือคนสมัยก่อนเรียกว่า  “ขนมน้ำตาลชัก” เป็นขนมหวานที่มีแหล่งผลิตดั้งเดิมอยู่ที่บ้านน้ำเชี่ยว มีรูปร่างคล้ายแท่งไม้แห้ง สีน้ำตาลอ่อน เป็นขนมหวานสำหรับทานเล่น รสชาติหวานมัน กรอบอร่อย เนื่องจากใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด สะอาดเป็นที่ชื่นชอบ ของผู้คนที่ได้ชิมลิ้มรส  ท่านใดได้ชิมแล้วต้องติดใจแน่นอน  
สอบถามเพิ่มเติมที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงารตราด โทร 039-597-259

เกาะกระดาด เกาะกระดาด
เกาะกระดาด เกาะกระดาด
เกาะกระดาด เกาะกระดาด
เกาะกระดาด เกาะกระดาด
เกาะกระดาด เกาะกระดาด
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน
เกาะกระดาด เกาะกระดาด
เกาะกระดาด เกาะกระดาด
เกาะกระดาด เกาะกระดาด
เกาะกระดาด เกาะกระดาด
เกาะกระดาด เกาะกระดาด
งอบบ้านน้ำเชี่ยว
เกาะกระดาด เกาะกระดาด
เกาะกระดาด เกาะกระดาด
เกาะกระดาด เกาะกระดาด
เกาะกระดาด เกาะกระดาด
ขนมเบื้องสูตรบ้านน้ำเชียว กะปิอีกหนึ่งของดี
เกาะกระดาด เกาะกระดาด
เกาะกระดาด เกาะกระดาด
กิจกรรมร่วมกับชุมชน
เกาะกระดาด เกาะกระดาด
เกาะกระดาด เกาะกระดาด
อาหารพื้นบ้านแสนอร่อย
เกาะกระดาด เกาะกระดาด
เกาะกระดาด เกาะกระดาด
การเดินทางไปบ้านน้ำเชี่ยว
ใช้เส้นทางผ่านไปสู่การท่องเที่ยว เกาะช้าง สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3148  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดตราด ประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ 323 กิโลเมตร