ท่องเที่ยวชลบุรี
วัดญาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่บ้านห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี ๒๐๒๖๐ สร้างขึ้นใน พ.ศ.๒๕๑๙ นายแพทย์ขจร และคุณหญิงนิธิวดี อันตระการ พร้อมด้วยบุตรธิดา มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน จำนวน ๑๐๐ ไร่ ๑ งาน ๙๒ ตารางวาแด่สมเด็จพระญาณสังวรเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร(ปัจจุบันทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ ปัจจุบัน)เพื่อสร้างวัดในพระพุทธศาสนา และปรารถนาให้มีนามตามทินนามสมณศักดิ์ของสมเด็จฯ วัดนี้จึงมีชื่อว่าวัดญาณสังวราราม
วัดญาณสังวรารามอาจถือเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องจากคณะผู้สร้างวัด ได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิม พระชนม พรรษาครบ ๕ รอบ วัดนี้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และได้รับพระมหา กรุณาธิคุณพระกรุณานานัปการจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ทรง อุปถัมภ์ในการก่อสร้างตลอดมาและทรงรับเป็นวัดในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวัดในพระองค์อีกด้วย
พระอุโบสถ
สร้างดัดแปลงจากแบบพระอุโบสถคณะรังษีวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางศิลา พระฤกษ์ สร้างเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๓ภายในประดิษฐานพระประธานมีพระนามว่าสมเด็จ พระพุทธญาณนเรศวร์ที่ เศียรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์พระประธานสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวทรงเททองหล่อเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.;๒๕๒๓ ที่วัดบวรนิเวศวิหารส่วนพระอุโบสถคณะผู้สร้างวัดได้ร่วมใจ กันสร้างเพื่อ น้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้นามนี้โดยมีความหมายว่าพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระมหาจักรีพระบรมธาตุเจดีย์สร้างขึ้น เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และพระบรมราชวงศ์ จักรีสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการก่อสร้างพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงวางศิลาพระฤกษ์ สร้างเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๐พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์เป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่ มีความสูง ๓๙ เมตร ฐานกว้าง ๓๙ เมตร ฐานชั้นล่างเป็นห้องโถงสำหรับการบำเพ็ญกุศลในโอกาสต่างๆมีพระพุทธรูป ภปร.ปางประทานพรเป็นองค์ พระประธานพร้อมโต๊ะหมู่บูชามีพระนามาภิไธยย่อ สว.ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงถวายไว้ ชั้นที่ ๒ เป็นโถงสำหรับ ที่ประชุมสงฆ์ เป็นที่ปฏิบัติสมาธิภาวนาชั้นที่ ๓ เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
พระมหามณฑปพระพุทธบาทภปร.ฃสก.
สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลส่งเสริมพระบุญญาธิการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโปรดเกล้าฯ ให้สร้างบนยอดเขาแก้วประดิษฐานรอยพระพุทธบาทคู่ซึ่งแกะสลักบน แผ่นศิลาทึบลักษณะ พระมณฑปเป็นมณฑป ๒ ชั้นชั้นล่างแบ่งเป็นสองตอนส่วนที่ ๑ เป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ส่วนที่ ๒ เป็นถังเก็บน้ำสะอาดเพื่อการ บริโภคชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทคู่ที่องค์พระมณฑปประดับด้วยโมเสกสีทองซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานจากโมเสกที่รื้อออกจากองค์พระเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อ คราวปฏิสังขรณ์ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางศิลาพระฤกษ์เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๗
ศาลาอเนกกุศลสว.กว.
สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์พระประธานประจำศาลาคือ พระพุทธชินราชสีหศาสดาเป็นพระพุทธรูปที่ดัดแปลงจากแบบพระ ภปร.ปางประทานพรเป็น พระภปร.ปางสมาธิ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘
ศาลาอเนกกุศลมวก.สธ.
สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารีพระประธานประจำศาลาได้จำลองแบบจากพระไพรีพินาศที่ประดิษฐานอยู่ ณ ทักษิณชั้นบนของ พระเจดีย์ใหญ่วัดบวรนิเวศวิหาร
พระตำหนักทรงไทย
ประกอบด้วยพระตำหนัก ๔ หลังตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัดเยื้องกับพระบรมธาตุเจดีย์ไปทางทิศเหนือเล็กน้อยสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบสำหรับเป็นที่เสด็จประทับปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ ตามพระราชอัธยาศัย
ศาลานานาชาติ หรือ ศาลามังกรเล่นน้ำ
เป็นศาลาขนาดเล็กตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำ มี ๗ หลัง คือศาลาไทยภาคกลาง ศาลาไทยล้านนา ศาลาจีนหลังคามังกร ศาลาจีนหลังหงส์ ศาลาฝรั่ง ศาลาอินเดีย และศาลาญี่ปุ่นศาลาแต่ละหลังแสดงถึงศิลปะสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาของชาติต่างๆ และ แต่ละ ศาลามีรูปมังกรเล่นน้ำประดับเป็นสัญลักษณ์ทุกศาลาอันเป็นสิ่งที่หมายถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อ พสกนิกรทุกถ้วนหน้าแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา
พระพุทธรูปแกะสลัก หน้าผาเขาชีจรรย์ สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงครองราชฯ ๕๐ ปี
ข้อมูลจาก http://www.kammatthana.com/wyht.htm
บ้านสุขาวดีจะอยู่ติดถนนสุขุมวิท ด้านฝั่งชายทะเล ใกล้กับโรงแรมชลจันทร์ และอยู่ไม่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ บางละมุง

ที่พักพัทยา ราคาพิเศษมีห้องว่าง

ที่พักพัทยา
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook