วัดเขาดีสลัก ตั้งอยู่  ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง  เป็นวัดงามที่อยู่บนยอดเขา ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทมงคล 108 ประการ อายุนับพันปี สร้างด้วยหินทรายแดง โดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุและสร้างมณฑปทรงไทยสวยวิจิตรครอบไว้  ทางวัดเขาดีสลักปรับปรุงภูมิทัศน์บนยอดเขา มองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามในเขตอำเภออู่ทองโดยรอบ รอยพระพุทธบาทจำลองสร้าง ด้วยหินทรายสีแดง มีลักษณะแตกต่างจากรอยพระพุทธบาทที่พบที่อื่น  นักโบราณคดีให้ความเห็นว่าเป็นศิลปะสมัยทวารวดี อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 14-16   นอกจากนี้ยังพบโพรงหินภายในมีพระพุทธรูป และโบราณวัตถุต่าง ๆ เหนือมณฑปที่ประทับ รอยพระพุทธบาท ยังมีบันไดนาคขึ้นไปบนเนินเขา ซึ่งด้านบนมีหอบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ แต่ถ้าใครขี้เกียจเดินขึ้นไป จะนั่งเล่น หรือถ่ายรูปกับนกยูงฝูงเล็กที่ทางวัดเลี้ยงไว้ก็ได้

รอยพระพุทธบาท วัดเขาดีสลัก
รอยพระพุทธบาท ที่วัดเขาดีสลัก เป็นแบบรอยพระบาทเดี่ยว แกะสลักขึ้นจากหินทรายแดง ขนาดกว้าง 65.50 เซนติเมตร ยาว150.50 เซนติเมตร ส่วนบนแกะสลักเป็นนิ้วพระบาททั้ง 5 นิ้วกลางฝ่าพระบาทสลักรูปธรรมจักร มีลายมงคล 108 ประการ อยู่ในกรอบวงกลม เรียงอยู่โดยรอบ ลักษณะทางศิลปกรรมของรอยพระบาทดังกล่าว สันนิษฐานว่าเป็นงานสมัยทวารวดีตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17  รอยพระพุทธบาทเป็นสัญลักษณ์ หมายแทนถึงการปรากฎพระองค์ของพระพุทธเจ้า และยังเป็น "อุเทสิกเจดีย์" ที่ผู้คนในอดีต ได้กราบไหว้บูชาเพื่อรำลึกถึงพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

การเดินทาง
ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เลี้ยวซ้ายเข้าเส้น 357 (ก่อนถึงตัวเมืองสุพรรณ) ตรงยาว 10 กม. จะพบแยก ให้เลี้ยวซ้ายเข้า ถนนมาลัยแมน (321) จากนั้นไปตามทางยาวๆ ประมาณ 21 กม. มุ่งหน้า อ.อู่ทอง จนพบแยกอู่ทอง ให้เลี้ยวขวาไปประมาณ 3 กม. จะพบทางเข้าวัดอยู่ซ้ายมือ (มีป้ายบอก) ไปตามทางประมาณ 10 กม. จะพบทางวนขึ้นเขาไปชมพระพุทธบาทไปตามทางจนถึง ยอดเขา

วัดเขาดีสลัก
วัดเขาดีสลัก
วัดเขาดีสลัก
วัดเขาดีสลัก
วัดเขาดีสลัก
วัดเขาดีสลัก
วัดเขาดีสลัก
วัดเขาดีสลัก
วัดเขาดีสลัก