นาเฮียใช้ หรือศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่รวบรวม เรื่องราวที่น่าสนใจและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในวิถีของเกษตรกรที่ทรงคุณค่าให้ได้ศึกษาและเรียนรู้ สร้างขึ้นจากความจงรักภักดีและ สำนึกในคุณงามความดีของในหลวง พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนคนไทย ก่อตั้งโดยคุณนิทัศน์ เจริญธรรม รักษา ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับชาวนาและข้าวใช้ชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดี ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร พร้อมเล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้และการทำนาอย่างถูกวิธี ซึ่งจะมี ประโยชน์แก่ส่วนรวมและสมาชิกของสมาคม ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ให้บุคคลทั่วไปที่เห็นความสำคัญของข้าวและชาวนา อีกทั้งยัง เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้สนใจได้เข้าชม ซึ่งแต่ละโซนจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอย ให้คำแนะนำและความรู้ เกี่ยวกับโซนต่าง ๆ อีกด้วย  ไฮไลท์ในการเข้าชมภายในศูนย์เรียนรู้คือการชมแปลงนาสวย ที่ปลูกให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ อาทิ แผนที่ประเทศไทย หรือการปลูกข้าวสีเขียวสลับกับต้นข้าวสีดำด้วยการแปลงเป็นอักษรรูปร่างต่าง ๆ อีกด้วย

นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้

ภายในศูนย์การเรียนรู้แบ่งพื้นที่เรียนรู้ออกเป็นหลายส่วน ได้แก่

- เรือนหนังสือพระราชกรณียกิจและเรือนหนังสือข้าว

เรือนไทยทรงปั้นหยา จำลองรูปแบบให้เหมือนโรงเรียนในสมัยอดีต ภายในเรือนเก็บรวบรวมหนังสือ พระราชกรณียกิจตั้งแต่อดีตจน ถึงปัจจุบัน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หนังสือข้าวได้รับการอนุเคราะห์จากกรมการข้าวและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้การสนับสนุนหนังสือความรู้เรื่องการทำนา ปัญหาต่าง ๆ ของการทำนา ชนิดพันธุ์ข้าว และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่สามารถค้นคว้า ได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้

นาเฮียใช้
นาเฮียใช้

- เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ
เรือนไทยที่สร้างด้วยความตั้งใจในการแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของแผ่นดินตัวเรือนไทยสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบที่มีความโดดเด่น งดงามเป็นพิเศษ ภายในมีการจัดแสดงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ พระบรมฉายาลักษณ์ ในพระราชกรณียกิจต่าง ๆ จัดแสดงพระบรมรูป และพระบรมสาทิสลักษณ์ราชวงศ์จักรี ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9 จัดแสดง พระบรมรูปพระบรมราชชนก พระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบรมรูปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9 ช่วงพระชนมายุ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้

- เรือนพระแม่โพสพ
ยลโฉม "องค์พระแม่โพสพ" ทำมาจากไม้สักที่แกะสลักอย่างประณีตงดงามโดยช่างแกะสลักฝีมือดีจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนได้ องค์พระแม่โพสพที่งดงามสมสัดส่วน เป็นองค์พระแม่โพสพประคองรวงข้าวอันเป็นการสื่อความหมายถึงการทะนุถนอม ประดุจ แม่ประคอง ลูกอย่างอบอุ่น นัยเสมือนพระแม่โพสพประคองข้าว อันเป็นอาหารที่นำมาหล่อเลี้ยงชุบชีวิตให้มนุษย์เจริญเติบโต ภายใน เรือนยังมีรูปหล่อพระแม่โพสพในยุคต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระแม่โพสพ ที่หล่อในปี 2500 โดยได้จัดพิธี พุทธาภิเษก ที่ท้องสนามหลวง โดยเรียกองค์พระแม่โพสพในยุคนี้ว่า “รุ่น 25 ศตวรรษ” จัดแสดงพระแม่โพสพและพิธีกรรมต่าง ๆ ครั้งในอดีต ในช่วงการทำนา เพื่อให้ชาวนาและคนรุ่นหลังเข้าใจในวัฒนธรรมที่ได้สืบต่อกันมา และอนุรักษ์มิให้สูญหาย

นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้

- เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต
การก่อสร้างเรือนไทยด้วยความประณีตวิจิตรบรรจง การออกแบบที่คงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยรูปทรงประกอบด้วยเรือนไทย 3 หลัง คือ เรือนไทยหลังใหญ่ เรือนลูกซ้าย เรือนลูกขวา และครัวไฟ อันเป็นสถานที่ประกอบอาหารในอดีต เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยใน อดีต เป็นเรือนไทยยกพื้นสูง ใต้ถุนเป็นสถานที่จัดแสดงอุปกรณ์เครื่องใช้ในอดีต เช่น อุปกรณ์หีบอ้อย ซึ่งรวบรวมไว้หลายแบบแสดงถึง ภูมิปัญญาไทยในการออกแบบเฟืองที่หลากหลาย

นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้

- หอเตือนภัยชาวนา
หอคอยสูง 3 ชั้น ความสูง 14.5 เมตร ก่อสร้างด้วยไม้เนื้อแข็ง ออกแบบด้วยความประณีตเป็นเอกลักษณ์ มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักผู้เข้าชมจำนวนมากได้อย่างปลอดภัย หอเตือนภัยชาวนานี้เป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามอีกหนึ่งจุด สำหรับผู้เข้า ชมสามารถมองทัศนียภาพรอบ ๆ ในมุมสูงได้อย่างงดงามสร้างความประทับใจแล้ว ยังมีการติดตั้งเครื่อง ขยายเสียงและสัญญาณเตือน ภัยเพื่อให้ชาวนาระวังได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย

นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้

- ร้านโชห่วยหรือร้านขายของในอดีต
 เป็นการจำลองรูปแบบของร้านค้าในอดีตซึ่งได้เก็บรวบรวมส่วนประกอบต่าง ๆ ของร้านค้าในอดีต ไม่ว่าจะเป็นชั้นวางสินค้า โต๊ะและ เก้าอี้ รวมทั้งสินค้าที่เคยจำหน่ายในครั้งอดีตซึ่งใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ลอตเตอรี่เก่าสมัยก่อน จึงนับได้ว่าจุดแสดงร้านโชห่วย หรือร้านขายของในอดีต จะเป็นจุดย้อนรำลึกถึงความหลัง สำหรับผู้เข้าชมที่มีวัยอยู่ในยุคสินค้าเหล่านั้น จัดวางจำหน่ายและแสดง ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้วิถีชีวิตไทยในอดีต ผ่านรูปแบบและชนิดสินค้าต่าง ๆ ที่จัดแสดง

นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้

- อุโมงค์โรค แมลง ข้าววัชพืช และวัชพืชข้าว
สิ่งที่ทำให้ชาวนาประสบความล้มเหลวในการทำนา ผลผลิตไม่ได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ นอกเหนือจากการเลือกใช้ ชนิดพันธุ์ข้าว ที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะอากาศแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่มีความสำคัญ คือ โรค แมลง ข้าววัชพืชและวัชพืชข้าว จึงเป็นที่มาของการสร้าง อุโมงค์ที่ให้ความรู้ วิธีการป้องกัน วิธีการแก้ไข ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายของภัยต่าง ๆ เหล่านี้ โดยใช้ชื่อว่า อุโมงค์โรค แมลง ข้าววัชพืช และวัชพืชข้าว

นอกจากนี้ยังมีบริการศูนย์ของฝาก ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากภายในไร่ อาทิ

- ร้านกาแฟสดเฮียใช้
เป็นร้านที่จำลองบรรยากาศของร้านกาแฟในอดีต พร้อมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาเขียวขจี ภายในถูกตกแต่งด้วยข้าวของ เครื่องใช้จาก สมัยโบราณ เช่น รถเข็นกาแฟโบราณ นาฬิกาโบราณ ฯลฯ เป็นต้น ส่วนภาชนะที่ใช้เสิร์ฟเครื่องดื่มมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ หม้ออวยโบราณหลากสีสัน แก้วรูปทรงหลอดไฟ เป็นต้น นอกจากจะจำหน่ายเครื่องดื่มร้อน-เย็น ขนมเค้ก ยังมี ชาข้าวเหนียวลืมผัว ไว้ให้ลูกค้าที่รักในสุขภาพทดลองชิมฟรี

- ผักปลอดสารพิษ
 ของฝากอีกอย่างสำหรับคนที่ใส่ใจ และรักสุขภาพ ที่ไม่ควรพลาดจากศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) ก็คือ ผักปลอดสารพิษ สด สะอาด ที่ปลูกภายในและภายนอกมุ้งป้องกันแมลง ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตฯ เช่น คะน้า กวางตุ้งฮ่องเต้ กระเจี๊ยบเขียว ชะอม ผักหวานบ้าน ถั่วฝักยาว มะเขือยาว เป็นต้น

- ก๋วยเตี๋ยวโกวเจ็ง
 คือร้านอาหารประจำศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย ราคาย่อมเยา ที่นี่มีบริการก๋วยเตี๋ยวหลายชนิด เช่น ก๋วยเตี๋ยว หมูโบราณ (หมูสับน้ำใส) ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา-หมู ลูกชิ้นลวกจิ้ม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีน้ำแข็ง ไสเย็น ๆ หรือขนมถ้วยหวานมัน ไว้ให้เลือกรับประทานในวันที่อากาศร้อน

- ร้านจำหน่ายของฝาก 
นอกจากจะเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรื่องข้าว และวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีตแล้ว ยังสามารถเลือกซื้อของฝาก ติดไม้ติดมือ กลับบ้านกันได้อีกด้วย โดยสินค้าหลักเป็นข้าวเพื่อสุขภาพหลากหลายชนิดพันธุ์ ที่เป็นที่นิยมของแต่ละภูมิภาค เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวเหลืองอ่อน ข้าวเหนียวลืมผัว และข้าวนาปรังที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม ในรูปแบบของข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ และข้าวขาว บรรจุอยู่ในแพ็กสุญญากาศเพื่อสะดวกในการเก็บรักษาได้นานโดยไม่เสื่อมสภาพ

นอกจากนั้นยังมีผักต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือนปลอดสารเคมี เสื้อที่ระลึกของศูนย์เรียนรู้ฯ ปิ่นโต จาน ช้อน แก้วสังกะสี หมออวย หลากหลายสีสัน ไว้คอยบริการผู้เยี่ยมชมทุกท่าน

นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้
นาเฮียใช้

นาเฮียใช้
150/2 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000  โทร  035-446955 
-  บุคคลทั่วไปเยี่ยมชมฟรี  นักเรียนชั้นระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่รวมการดำนา ระดับชั้นอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ครึ่งราคา และไม่รวมการดำนา
- บุคคลทั่วไป (ศึกษาดูงานไม่รวมค่าอาหาร, ค่าห้องอาหารติดแอร์ และค่าดำนา)เกิน 50 ท่าน อัตราเหมาจ่ายราคา 2,500 บาท 50 ท่านขึ้นไป ท่านละ 50 บาท
- มีบริการจักรยานให้ปั่นชมวิวฟรี

นาเฮียใช้