วัดสันเปาโล อยู่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นวัดของศาสนาคริสต์ โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พระราชทาน ที่ดินให้ บาทหลวงฝรั่งเศสคณะเยซูอิตที่มาประจำ ณ.เมืองลพบุรี ใช้เป็นที่ใช้ทำพิธีทางศาสนาและเป็นที่พัก ส่วนคำว่า "สันเปาโล"นี้คง จะเพี้ยนมาจากคำว่า เซนต์ปอล หรือแซงต์เปาโล "Saint Paulo" ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่า ตึกสันเปาหล่อ ในแผนที่เมืองลพบุรีซึ่ง ทำขึ้นโดยวิศวกร เดอ ลามาร์ ชาวฝรั่งเศสเมื่อพ.ศ. 2230 ได้บรรยายเกี่ยวกับวัดสันเปาโลไว้บนแผนที่ว่า วัดคณะเยซูอิต มีหอคอย แปดเหลี่ยม ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางด้านหน้าของที่พักสำหรับใช้เป็นที่สังเกตการณ์ณ์ดาราศาสตร์และวิชาคำนวณ ปัจจุบันหอคอยแปด เหลี่ยมและซากอาคารก่ออิฐฉาบปูนแบ่งเป็นห้องยังคงเหลือให้เห็นเป็นหลักฐาน ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรปเพราะ มีการใช้ลวดลายบัวประดับอาคาร อาจกล่าวได้ว่าหอคอยแห่งวัดสันเปาโลนี้เป็นหอดูดาวแห่งแรกของประเทศไทย
จากหลักฐานการ ขุดแต่งของกรมศิลปากรพอสรุปได้ว่าวัดสันเปาโลมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยผสมยุโรปคล้ายกับ บ้านวิชาเยนทร์ นอกจากจะมีหอดูดาวแปดเหลี่ยมแล้ว ยังมีเรือนพักและพบฐานสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเข้าใจว่าเป็นโบสถ์ฝรั่งแต่ยังก่อสร้าง ไม่เสร็จ เมื่อมีการเปลี่ยนแผ่นดิน มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมืองด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวัดสันเปาโลจึงถูกทิ้งร้าง ปัจจุบันเหลือเพียงซากของผนังหอดูดาวแปดเหลี่ยมบางส่วน กับฐานของอาคารที่สันนิษฐานว่าเป็นที่พักและโบสถ์ฝรั่งเท่านั้น
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook