วัดเขาพระงาม หรือ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตตำบลเขาพระงาม เดิมเป็นวัดร้าง สร้างมาแต่ สมัยใดไม่ปรากฏ ต่อมาปี พ.ศ.2455 เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสพระนครกับพระสงฆ์ 2 รูป ได้ธุดงค์มาพักที่วัดนี้ แล้วเห็นว่า มีภูมิประเทศดี จึงสร้าง พระพุทธรูปขึ้นที่ไหล่เขาขนาดหน้าตักกว้าง 11 วาสูงจากหน้าตักถึงยอดพระเศียร 18 วา เส้นพระศกทำด้วยไหกระเทียม และถวาย พระนามว่า "พระพุทธนฤมิตมัธยมพุทธกาล" ภายหลังมีการบูรณะเมื่อปี พ.ศ.2469 จึงเปลี่ยนนามใหม่ว่า "พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล" จนถึงทุกวันนี้
วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหารตั้งอยู่ทิศตะวันตกของเชิงเขาพระงาม อยู่ห่างจากศาลากลาง จังหวัดลพบุรีไปทางทิศเหนือตามถนนพหลโยธินไปประมาณ 12 กิโลเมตร อยู่ในเขตตำบลเขาพระงาม วัดเขาพระงามนี้เดิมเป็น วัดร้าง สร้างมาแต่เมื่อใดไม่มีปรากฏ ต่อมาในปีพ.ศ. 2455 พระอุมาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร กับพระสงฆ์อีกรูปได้ธุดงค์มาพักที่วัดนี้ เห็นว่ามีภูมิประเทศดี จึงได้สร้าง พระพุทธรูปที่เขานี้
วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของลพบุรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง เป็นวัดที่เก่าแก่มาก มีหลักฐานทาง โบราณสถานและโบราณวัตถุปรากฏภาย ในบริเวณวัดมากมาย อาทิ พระพุทธไสยาสน์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำพญามังกร (ถ้ำภัทราวุโธ) ซึ่งสร้างด้วยศิลาแลงแบบโบราณ ซากฐานพระสถูปเจดีย์เก่าบนยอดเขา และซากกำแพงเก่าที่ปรากฏบริเวณเชิงเขา ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่ในราวปี พ.ศ. 1100 ทีเดียว พื้นที่อันเป็นที่ตั้งของวัด มีเนื้อที่ ๙๙ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ จรดที่ดินของกองคลังแสง ๒ กรมสรรพาวุธทหารบก ทิศใต้ จรดที่ดินของราษฎร ทิศตะวันออก จรดที่ดิน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน คกกะเทียม ตำบลเขาพระงาม ทิศตะวันตก จรดที่ดินของกรมสรรพาวุธกลางที่ ๒ กรมสรรพาวุธทหารบก วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหารตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเชิงเขาพระงาม เดิมเป็นวัดร้างมานานจนสืบไม่ทราบประวัติ มีอุโบสถหักพัง และพระพุทธรูปเป็นที่สังเกต ครั้นมาถึงเดือน ๗ ข้างแรม ปี พ.ศ. ๒๔๕๕ ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) หลังจากท่านได้สมโภชพระประธานที่ศาลาการเปรียญที่วัดบรมนิวาสแล้วได้ออกไปรุกขมูล ๓ รูป คือ ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมา จารย์ เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชกวี พระครูปลัดอ่ำภทฺราวุโ พระฐิตวีโร (ทา) ได้ไปพักที่ถ้ำเขาพระงาม เห็นเป็นสถานที่ สำราญดี พระครูปลัดจึงได้ปรึกษากับท่านเจ้าคุณขอลาการงานออกไปพักเพื่อหาที่วิเวกส่วนตัว ได้รับอนุญาตตามประสงค์ เดือน ๘ ทุติยมาส ได้ให้พระทาคอยอยู่ที่ถ้ำ พระครูปลัดกลับเข้าไป กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งท่านเจ้าคุณ ครั้นถึงเดือน ๘ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ได้พา พระสังกิจโจ ลำเจียก ผู้เป็นอันเตวาสิก ออกมาจำพรรษาอยู่ที่เขาพระงาม รวมเป็น ๓ รูปด้วยกัน การก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๕ มาจนถึงเดือน ๙ มีพระยาสมบัตยาบาล (ทรัพย์) ได้มาปฏิสังขรณ์ถ้ำถวาย คือก่อฝาผนังด้วยศิลาถือปูนซิเมนต์ มีประตู ๑ หน้าต่าง ๔ ลาดพื้นด้วยซิเมนต์ และปฏิสังขรณ์พระไสยาสน์ในถ้ำด้วย สิ้นเงิน ๑,๓๐๐ บาทเศษ และได้จารึกหน้าถ้ำบนประตู ตาม นามของท่านพระครูปลัดขึ้นไปว่า "ถ้ำภัทราวุโธ ร.ศ. ๑๓๑" และเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ ฯ มาที่วัดนี้ และได้พระราชทานนามวัดให้ใหม่ว่าวัดสิริจันทรนิมิตต่อมาได้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เมื่อปี พ.ศ. 2499 วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร หรือเป็นที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งคือวัดเขาพระงามเนื่องจากภายในวัดแห่งนี้บริเวณเชิงเขาโอบล้อมด้วยผืนป่าเขียวขจี ได้ประดิษฐานองค์ พระพุทธรูป ขนาดใหญ่สีขาวทั้งองค์ มีชื่อว่า "พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล" สร้างด้วยศิลปะงดงามประณีตบรรจง โดดเด่น สามารถมองเห็นในระยะไกลก่อนเข้าไปสู่บริเวณวัด ศาสนสำคัญแห่งนี้มีความร่มรื่นเหมาะต่อการนั่งวิปัสนากรรมฐาน สามารถสร้าง จิตใจให้มีความสงบสุข ทำให้ประชาชนทั่วทุกสารทิศเข้ามาสักการะบูชาด้วยดีตลอดมา
1.มีรอยพระพุทธบาทจำลอง หล่อด้วยปูนซีเมนต์ ตั้งอยู่บนหลังเขา
2.พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชื่อว่า (พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล)
3. พระพุทธรูปไสยาสน์ในถ้ำภัทราวุโธเป็นของเก่า
4. พระสังกัจจายน์ หล่อด้วยปูนซีเมนต์ หน้าตักกว้าง 11 ศอก 1 คืบ สูง 3 วา
5. พระประธายภายในพระอุโบสถ ชื่อว่า (พระพุทธเพ็ชรรัตน์สุวัทนามัยมหามุนีชินสีห์วิสุทธิโสภาคย์) หล่อด้วยทองเหลือง หน้าตักกว้าง 3 ศอก 2 นิ้วฟุต สูง 3 ศอก 1 คืบ 4 นิ้วฟุต
6. รูปท่านเจ้าคุณเทพวรคุณ ประดิษฐานที่วิหารภังคานนท์

การเดินทางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ลพบุรี-โคกสำโรง) ระยะทางประมาณ 12 กม. จากศาลากลาง จังหวัดลพบุรี เมื่อเดินทาง เข้าใกล้บริเวณวัด จะแลเห็นพระพุทธรูปสีขาวเดินตระหง่านอยู่บนเชิงเขา มีรถโดยสารประจำทางสายลพบุรี-เขาพระงาม-ศูนย์การบิน ผ่านหน้าวัดบริการระหว่างเวลา 06.00-20.30 น. ต้นทางอยู่ที่วัดพรหมมาสตร์
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook