ศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา ตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยกถนนจอมพลตัดกับถนนประจักษ์ ลักษณะเป็นศาลเจ้าแบบจีน ประดิษฐานเสาหลักเมืองนครราชสีมา เป็นที่สักการะบูชาของชาวไทยและจีน สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่าง พ.ศ.2199-2231 ตัวศาลและเสาหลักเมืองทำด้วยไม้ผนังศาลด้านทิศตะวันออกเป็นกระเบื้องดินเผาปั้นลวดลาย นูนต่ำเป็นเรื่อง ราวการสู้รบของท้าวสุรนารีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยโบราณ
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook