หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯนครพนม หรือหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  นครพนม ตั้งอยู่ภายในศาลกลางจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ นครพนมแต่เดิมเคยเป็น ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) มาก่อน สร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2458  มีความโดดเด่นที่น่าสนใจ คือ อาคารเก่าแก่สีเหลืองสวยงามที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยุโรป ในรูปแบบเรอเนสซอง  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ตรงกับ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕   หอสมุดแห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมมรดกทาง สติปัญญาของชาติที่อยู่ในรูปของหนังสือ สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ หนังสือภาษาโบราณ หนังสือตัวเขียน จารึก คัมภีร์ใบลาน หนังสือหา ยากที่ผลิตขึ้นในภูมิภาค เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และวิจัยของ นักวิจัย ครูผู้สอน อาจารย์ ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นศูนย์รวบรวม อนุรักษ์ สงวนรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญา ของท้องถิ่น และเป็นแหล่งในการศึกษา อบรมวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดห้องสมุดในท้องถิ่น และสถานศึกษา
หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯนครพนม
หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯนครพนม
หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯนครพนม
หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯนครพนม

จอง ที่พักนครพนม ราคาพิเศษ มีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที

ที่พักนครพนม
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook