กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช เป็นเครื่องแสดงถึงความเก่าแก่ ความแข็งแกร่ง ความเจริญรุ่งเรือง และ ประวัติศาสตร์อันยาวนานกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ริมคลอง หน้าเมือง ถนน มุมป้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช การ สร้าง ปรากฏหลักฐาน จากตำนานเมืองนครศรีธรรมราชว่าสร้างขึ้นในสมัย พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เมื่อตั้งเมืองขึ้นที่ หาด ทรายแก้ว แล้วจึงสร้างกำแพง เมืองเป็นกำแพงดิน มีคูล้อม รอบสันนิษฐานว่า มีการบูรณะกำแพง เมืองส่วนต่างๆ กันมาหลายครั้งทุกครั้ง คง พยายามรักษาแนวกำแพงเดิมไว้
ใน พ.ศ.1950 สมเด็จพระราเมศวรแห่งกรุงศรีอยุธยาตีล้านนาไทยได้ได้กวาดต้อนผู้คนมาไว้ที่เมืองนครศรีธรรม ราช ชาวล้านนาไทยจึงนำเอาแบบอย่างการ สร้างกำแพงเมืองมาจากเมืองเชียงใหม่ มาซ่อมกำแพงเมือง นครศรีธรรมราชโดยทำเป็นกำแพงแบบปักเสาพูนดิน ในราว พ.ศ. 2100 เมื่อชาวโปรตุเกสนำวิธี การสร้างแบบ ก่ออิฐและตั้งฐานปืนใหญ่เข้ามา กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช ได้ถูดดัดแปลงเป็นกำแพงก่ออิฐขึ้นเพื่อให้เป็นป้อม ปราการที่แข็งแรง
กำแพงเมืองเก่า นครศรีธรรมราช กำแพงเมืองเก่า นครศรีธรรมราช
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นายช่างวิศวกรและสถาปนิก ของฝรั่งเศสเข้ามาเมืองไทย จึงมีการสร้าง กำแพงเมืองตามแบบ ชาโต (Chateau) กำแพงเมืองนครศรีธรรมราชที่ เห็นอยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นกำแพงเมือง ที่สร้าง ขึ้นสมัยพระนารายณ์มหาราชในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยซึ่งตรง กับสมัยที่พระยา นครศรีธรรมราช (พัฒน์) ครองเมืองนครศรีธรรมราช ได้มีการซ่อมกำแพงอีกครั้ง
กำแพงเมืองเก่า นครศรีธรรมราช กำแพงเมืองเก่า นครศรีธรรมราช
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ครั้งเป็นพระยาสุขุมนัยวินิต ข้าหลวง สมุหเทศาภิบาล สำเร็จราชการมณฑล นครศรีธรรมราช สั่งให้รื้อกำแพง เมืองซึ่งชำรุดแต่ยังคงเห็นรูปทรงและใบ เสมาชัดเจน เอาอิฐ มาทำถนนที่เลียบ ริมกำแพงด้านในทุกด้าน
กำแพงเมืองเก่า นครศรีธรรมราช กำแพงเมืองเก่า นครศรีธรรมราช
ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ทำการซ่อมกำแพงด้านทิศเหนือเพียงบาง ส่วน ใบเสมาและแนว ป้อมจึงยังคงปรากฏ ให้เห็นส่วนด้านอื่น ๆ นั้น พังทลายเห็นเพียงซากอิฐหรือดินเท่านั้น กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช เป็นเครื่องแสดง ถึงความเก่าแก่ควนแข็งแกร่ง ความ เจริญรุ่งเรือง และประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1.ด้านทิศเหนือ กว้าง 11 เส้น 10 วา ปัจจุบันแนวซากกำแพงด้านนี้ ทิศตะวันออก จากวัดมุมป้อม ทิศตะวันตก จดมุมของเรือน จำกลางนครศรีธรรมราช มีคลองหน้าเมืองเป็นคูเมือง
2.ด้านทิศใต กว้าง 11 เส้น 10 วาปัจจุบันแนวซากกำแพงเมืองด้าน นี้ ทิศตะวัน ออกจากโรงเรียน อนุบาลโสภณ วิทยา โรงเรียนเทคนิคพานิชยการโสภณ  ทิศ ตะวันตกจดหัวท่า มีคลองป่าเหล้าเป็นคูเมือง 
3. ทิศตะวันออก จากโรงเรียอนุบาลโสภณวิทยา โรงเรียนเทคนิคพานิชยการโสภณ  ทิศตะวันตกจดหัวท่า มีคลอง
ป่าเหล้าเป็นคูเมือง 
4.ด้านทิศตะวันออก ยาว 55 เส้น 5 วา ปัจจุบันแนวซากกำแพงเมือง ด้านนี้ ทิศ เหนือ จากวัดมุมป้อม ทิศใต้จด
โรงเรียนอนุบาลโสภณวิทยา โรงเรียนเทคนิคพานิชยการโสภณคูเมืองด้านนี้ตื้นเขินเป็นส่วนใหญ่ ประชาชน ได้สร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย 
5.ด้านทิศตะวันตก ยาว 55 ส้น 5 วา ปัจจุบันแนวซากกำแพงเมืองด้านนี้ ทิศ เหนือจากมุมเรือนจำกลาง นครศรีธรรมราช ทิศ ใต้จดหัวท่า มีคลองจากหัวท่า มาตามแนวกำแพงมาเลี้ยวขาวที่มุมเรือนจำเป็นคลองหน้าเมือง เป็นคูเมือง
จากถนนราชดำเนินผ่านหอพระอิศวร ขับตรงไปถึงแยกหน้าสนามหน้าเมือง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนประตูขาวจะพบ สนามหน้าเมือง
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook