เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง แวดล้อมไปด้วยพื้นที่ป่าเขาเขียวขจี ภูมิประเทศมีทัศนียภาพสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นเขาค้อ หรืออุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือ อุทยาน ประวัติศาสตร์ศรีเทพ ซึ่งได้รับรางวัล Thailand Tourism Award ประจำปี 2543 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยม รวมไปถึงอาหารขึ้นชื่ออย่าง ไก่ย่างวิเชียรบุรี ขนมจีนหล่มเก่า และผลไม้ยอด นิยม ของจังหวัด คือ มะขามหวานเมืองเพชร และ ลูกเสาวรส เมืองเพชรบูรณ์นี้สันนิษฐานว่า สร้างมา 2 ยุค ยุคแรกสมัยสุโขทัย หรือพิษณุโลก เป็นเมืองหลวงสังเกต ตามแนวกำแพงเมือง ซึ่งเอาลำน้ำไว้กลางเมือง และ ยุคสอง สมัยสมเด็จพระนารายณ์์มหาราช มีป้อมและกำแพงก่อด้วยอิฐปนศิลา สัณฐาน คล้ายเมือง นครราชสีมา แต่เล็กและเตี้ยกว่า เอาแม่น้ำไว้กลางเมืองเหมือนกัน เมืองเพชรบูรณ์ ที่สร้างทั้งสองยุคนี้ สำหรับป้องกันข้าศึก ซึ่งจะยกทัพมาจากฝ่ายเหนือ เพชรบูรณ์เดิมมีชื่อว่า "เพชรบุรี" หรือ "พืชปุระ" อันหมายถึงเมืองแห่ง พืชพันธุ์ ธัญญาหาร ตัวเมืองตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 346 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 114 เมตร ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ลุ่มแบบท้องกะทะ พื้นที่ของจังหวัด มีลักษณะลาดชันจากทิศเหนือไปใต้ ตอนเหนือ เป็น ทิวเขาสูง ตอนกลาง เป็นที่ราบขนาบด้วยเทือกเขาเพชรบูรณ์ ์ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีแม่น้ำสำคัญ ไหล ผ่านคือแม่น้ำป่าสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์มีเนื้อที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมือง
เพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า อำเภอชนแดน อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ อำเภอวังโป่ง อำเภอน้ำหนาว และอำเภอเขาค้อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเลย
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อกับพิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 1709
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5672 1733
สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 2065
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โทร. 0 5671 2235-9
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ โทร. 0 5672 0680-4
โรงพยาบาลเมืองเพชรบูรณ์ โทร. 0 5674 8030-40
สถานีเดินรถ บ.ข.ส.(อ.เมือง) โทร. 0 5672 1581
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณwww.phetchabun.go.th
www.tourphetchabun.com
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook