อาสนวิหารพระแม่บังเกิด สมุทรสงคราม

อาสนวิหารพระแม่บังเกิด ตั้งอยู่ในตำบลบางนกแขวก ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่การบังเกิดของพระแม่มารีย์ ถือเป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์ชนนิกายโรมันคาทอลิกที่อาศัยอยู่โดยรอบ โดยสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1890 (พ.ศ. 2433) โดยบาทหลวงเปาโล ซัลมอน มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ใช้เวลาก่อสร้างถึง 6 ปี นับว่าเป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่และงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

 

crist2

crist1

 

ตัวโบสถ์สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคของประเทศฝรั่งเศส สร้างด้วยอิฐเผาฉาบด้วยปูนตำกับน้ำเชื่อมจากอ้อยใสสีดำ ภายในประดับด้วยกระจกสีที่สวยงามจากประเทศฝรั่งเศส เป็นเรื่องเล่าของพระนางมารีพรหมจารีย์จากพระคัมภีร์ และภาพของบรรดานักบุญชายหญิง มีรูปปั้นธรรมาสนเทศน์ อ่างล้างบาป ขาเทียนลักษณะต่างๆ และรูปแกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์คริสต์ศาสนา นับเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามและเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย 

 

crist3   crist6

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน