วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร น่าน

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เดิมมีชื่อเรียกว่า “วัดหลวง” หรือ “วัดหลวงกลางเวียง” ตั้งอยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน นับเป็นปูชนียสถานสำคัญของเมืองน่าน ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ เจดีย์ทรงลังกาที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รอบฐานองค์พระเจดีย์ก่ออิฐถือปูน มีรูปปั้นช้างครึ่งตัว ด้านละ 5 เชือก และที่มุมทั้งสี่อีก 4 เชือก คล้ายจะเอาหลังหนุน หรือค้ำองค์เจดีย์ไว้ ลักษณะคล้ายวัดช้างล้อม จังหวัดสุโขทัย ส่วนพระวิหารศิลปะแบบล้านนาและภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดยืนปางประทานอภัย อายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ตรงกับสมัยสุโขทัยตอนปลาย มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปปางประทานอภัยที่วัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย

 

 

พระเจ้าหลวงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิวัสดุปูนปั้นลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง 4.50 เมตร สูง 6 เมตรศิลปะสมัยล้านนา ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ำ และ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน เป็นที่นับถือของชาวเมืองน่านว่าศักสิทธ์นอกจากพระองค์จะงดงามแล้ว ยังมีสังฆาฎิซึ่งปั้นลวดลายก้านต่อดอก ประดับกระจกงดงามฐานชุกชีเป็นรูปตรีมุขรายล้อม ไปด้วยพระพุทธรูปขนาดต่างๆอีกหลายองค์

 

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน