พระธาตุหนองสามหมื่น ชัยภูมิ

พระธาตุหนองสามหมื่น ตั้งอยู่ บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่จากลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ปรากฎเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างศิลปะล้านนาช้าและอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรต ที่21-22 ในสมัยพระไชยเชษฐธิราชแห่งอาณาจักรลาว

 

พระธาตุหนองสามหมื่น

 

พระธาตุหนองสามหมื่น มีลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งอยู่บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความสูงประมาณ 45 เมตร มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน เหนือฐานเขียงเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายรองรับองค์พระธาตุ ซึ่งมีซุ้มทั้งสี่ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึง และปางลีลา ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

 

พระธาตุหนองสามหมื่น

พระธาตุหนองสามหมื่น

 

ใกล้กับองค์พระธาตุ องค์พระพุทธไสยาสน์ สีทององค์ใหญ่  นอกจากนี้ยังมีมีสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอีกมากมายให้ได้ชม ได้แก่ พระอุโบสถ  เขาวงกตนรก-สวรรค์  หลวงพ่อปางป่าเลไลยก์  เสมาโบราณสมัยทวารวดี  พระพุทธบาทจำลอง  ศาลาพันห้อง ซึ่งสามารถเดินเยี่ยมชมตามจุดต่างๆ ได้

 

พระธาตุหนองสามหมื่น

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน