สุราษฎร์ธานีเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชนพื้นเมือง ได้แก่ พวกเซมัง และมลายูซึ่ง อาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ำหลวง (แม่น้ำตาปี) และบริเวณอ่าวบ้านดอนก่อนที่ชาวอินเดียจะอพยพเข้ามา ตั้งหลักแหล่ง และเผยแพร่วัฒนธรรม ดังปรากฏหลักฐานในชุมชนโบราณที่ อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา เป็นต้นต่อมาใน พุทธ ศตวรรษที่13 มีหลักฐานปรากฏว่าเมืองนี้ได้รวมกับอาณาจักรศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลง จึงแยก ออก เป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในรัชสมัยของ พระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน และยกฐานะเป็นเมืองจัตวา ขึ้นตรง ต่อกรุงเทพฯ พระราชทานนามว่าเมือง “กาญจนดิษฐ์” ครั้นเมื่อมีการปกครองแบบมณฑล ได้รวมเมืองทั้งสามเป็นเ มืองเดียวกันเรียกว่า เมืองไชยา ต่อมาพ.ศ. 2458 รัชกาลที่ 6 โปรดฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองไชยา มาเป็นเมือง สุราษฎร์ธานี แปลว่า เมืองแห่งคนดี สุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพฯ 685 กิโลเมตร มีพื้นที่ 12,891 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าดิบชื้นที่อุดมด้วยความหลากหลาย ของพืชพรรณ และสัตว์ป่า และยังมีหมู่เกาะที่มีชื่อเสียง น้ำทะเลใส หาดทราย ขาว อาทิ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และ เกาะนางยวน ซึ่งแต่ละเกาะมีความหลากหลายของธรรมชาติแตกต่างกันไป
สุราษฎร์ธานีแบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอคือ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐ นิยม อำเภอพนม อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเกาะสมุย อำเภอดอนสัก อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ อำเภอท่าฉาง อำเภอบ้านนาสาร อำเภอพระแสง อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอบ้านตาขุน อำเภอเกาะพะงัน อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอชัยบุรี และกิ่งอำเภอวิภาวดี
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตกติดต่อกับ จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง
ท ท ท.สำนักงานสุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธานีและศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย)
http://www.tourismthailand.org/suratthani  
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://www.suratthani.go.th/
สถานีตำรวจ: โทร.0-7727-2095, 0-7727-2211
โรงพยาบาลจังหวัด: โทร.0-7727-2231
สถานีขนส่ง(บขส): โทร.0-7720-0032
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี: โทร.0-7731-1213
สนามบิน: โทร.0-7744-1230
การบินไทย บมจ (สุราษฎร์ฯ): โทร.0-7727-2610, 0-7727-3710
ตรวจคนเข้าเมือง: โทร.0-7727-3217,0-7727-3504
สำนักงาน ททท.ฯสุราษฎร์ธานี: โทร.0-7728-8818-9
ตำรวจทางหลวง: โทร.1193,0-7727-4156-7
ตำรวจท่องเที่ยว: โทร.1155
ศูนย์กู้ชีพ นเรนทร: โทร.1669
ศูนย์กู้ชีพ ตาปี: โทร.0 7720 6487