แม่ฮ่องสอน
โครงการหลวงแม่ลาน้อย ตั้งอยู่ในตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ยังคงมี ความเป็นธรรมชาติ และบริสุทธิ์ อบอุ่นไปด้วยวิถีชีวิตที่งดงามของชาวเขา ในช่วงเดือน ก.ย. ซึ่งป็นฤดูทำนาข้าว นักท่องเที่ยวจะได้ ชมความสวยงามของนาข้าวขั้นบันได ภายในพื้นที่ของโครงการตลอดสองข้างทาง รวมทั้งชมแปลงผักปลอดสารพิษ ที่ปลูกตลอด ทั้งปี เป็นโครงการในพระราชดำริ ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทั้งสอง พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรชาวบ้านป่าแป๋และบ้านห้วยห้อม เป็นครั้งแรก ได้พระราชทานทุนทรัพย์จำนวน 20,000 บาท จัดตั้ง ธนาคารข้าวแห่งแรกของโลกต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรทั้งสอง หมู่บ้านเป็นครั้งที่ 2 และทรง รับสั่งให้ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เข้าช่วยเหลือพัฒนาอาชีพแก่ชาวเขา โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม สังคมและ สาธารณสุขเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นน้ำแม่ลาน้อยและแม่น้ำแม่สะเรียง มีการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย อย่าง กว้างขวาง

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2523 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยได้ก่อตั้งขึ้น โดยใช้พื้นที่บ้านดงเป็นที่ทำการ เนื่องจากพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเคยทอดพระเนตรเห็นพื้นที่แล้ว ประกอบกับเป็นที่ตั้งของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (สมเด็จย่าฯ ทรงก่อตั้งขึ้นในนามของสมาคมศิษย์เก่า ศิริิราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2516) ซึ่งเป็นศูนย์กลางพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่น ครอบคลุม 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วยชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง และเผ่าลั๊วะ
  • ชมวิวความสวยงามของนาข้าวแบบขั้นบันได และแปลงผักปลอดสารพิษ ภายในโครงการหลวงแม่ลาน้อย
นาข้าวขั้นบันไดระหว่างทางก่อนถึงในโครงการหลวงแม่ลาน้อย
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
นาข้าวขั้นบันไดภายในโครงการหลวงแม่ลาน้อยสีเขียว
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
นาข้าวขั้นบันไดช่วงสีืทองประมาณปลายเดือน ต.ค.
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
แปลงผักเมืองหนาวภายในโครงการหลวงแม่ลาน้อย
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
วิวระหว่างทางก่อนถึงโครงการหลวงแม่ลาน้อย
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านห้วยห้อม

ชมแปลงกาแฟอาราบิก้า พร้อมชิมกาแฟสดรสดีผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านห้วยห้อม สวนกาแฟที่ได้รับการรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร ส่งจำหน่ายให้กับโครงการหลวง และสตาร์บัคส์ ชมการทอผ้าขนแกะของกลุ่มแม่บ้านห้วยห้อม มีทั้งผ้าทอขนแกะล้วน และผ้าทอขนแกะผสมฝ้ายที่ย้อมสีจากธรรมชาติ ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก บ้านห้วยห้อม

บ้านห้วยห้อม
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย  บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย  บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย  บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย  บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย  บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย  บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย
 บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย  บ้านห้วยห้อม แม่ลาน้อย

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชมวัฒนธรรมและประเพณีการไหว้ผีหมู่บ้าน จัดในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี พิธีกรรมเซ่นไหว้เจ้าที่เพื่อการเกษตรให้ผลผลิตที่ดี จะเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว การเรียกขวัญและผูกด้ายขวัญ พิธีนี้กระทำขึ้นในหลายโอกาส อาทิ ขึ้นปีใหม่ แต่งงาน รับขวัญเด็กแรกเกิด
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
น้ำตกทีราชันย์ น้ำตกขนาดกลาง สูง 3 ชั้น ระยะทางห่างจากศูนย์ฯ 6 กิโลเมตร
น้ำตกในเขตบ้านดงใหม่ สูง 5 ชั้น หนทางค่อนข้างลำบากจึงควรติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อน
น้ำตกทีลอเล สูง 5 ชั้น ระยะทางจากศูนย์ฯ 15 กิโลเมตร เดินเท้าต่ออีก 3 กิโลเมตร เหมาะสำหรับการเดินชมธรรมชาติ พรรณไม้ป่า

บ้านพัก
1.บ้านห้วยห้อม 2 หลัง ราคา 250 บาท /ท่าน/คืน ราคาเหมาห้องละ 800 บาท /คืน (รองรับได้ 4 ท่าน)
2. บ้านห้วยห้า 1 หลัง ราคา 200 บาท /ท่าน/คืน  ราคาเหมาห้องละ 2500 บาท /คืน (รองรับได้ 15 ท่าน)
3. บ้านห้วยผึ้ง  ราคา 200 บาท /ท่าน/คืน 
4. บ้าน A เฟรม  ราคา 500 บาท /คืน  รองรับได้ 3 ท่าน
ราคาเต็นท์
ใช้บริการเต็นท์ของศูนย์ ราคา 100 บาท /หลัง/ท่าน
ใช้บริการเต็นท์ของศูนย์ ราคา 50 บาท /หลัง/ท่าน
ร้านอาหารภายในศูนย์ ครัวสะเบื๊อก
อาหารเช้า ข้าวตม หรือข้าวผัดไข่ต้ม และเครื่องดื่มกาแฟ คนละ 85 บาท
อาหารเที่ยงและอาหารเย็น ราคา 110 /บาท/มื้อ (อาหาร 3 อย่าง)
กรณีขออาหารเพิ่ม ราคา  30 บาท /1 อย่าง/ 1ท่าน
4. ราคาอาหารอบรม 75 บาท /ท่าน/มื้อ (อาหาร 2  อย่าง)
5. อาหารว่าง ราคา  25 บาท /ท่าน/มื้อ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120 โทร 093 167 146

  • โฮมสเตย์บ้านห้วยห้อม จำนวน 5 หลัง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 20 คน อัตราค่าที่พักคนละ 150 บาท ค่าอาหารมื้อละ 70 บาท และมีไกด์ท้องถิ่นนำเยี่ยมชมรอบๆ หมู่บ้าน ครั้งละ200 บาท ติดต่อ คุณมะลิวัลย์ ประธานกลุ่มท่องเที่ยวห้วยห้อม นางมะลิวรรณ& นักรบไพร 089-555-3900
บ้านพักในโครงการหลวง
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
อาหารในแต่ละมื้อ
โครงการหลวงแม่ลาน้อย โครงการหลวงแม่ลาน้อย
โครงการหลวงแม่ลาน้อย  
1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
จากตัวเมืองชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ผ่านแม่สะเรียง มุ่งหน้าอำเภอแม่ลาน้อย ถึง กม.132 ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทาง 1266 ขึ้นดอยอีก 30 กิโลเมตร  (ถนนบางช่วงเป็นทาง ลูกรัง) การเดินทางไปที่โครงการหลวง รถตู้และรถเก๋งสามารถขึ้นถึงได้ แต่การเดินทางไปบ้านห้วยห้อม ควรใช้รถกระบะหรือรถโฟร์วีลไดร์ฟเท่านั้น
2 .การเดินทางโดยรถสาธารณะ
หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้าง จุดจอด ณ สถานีขนส่งอาเขต ลงที่ตัวอำเภอแม่ลาน้อย จากนั้นต้องเหมารถสองแถวต่อยัง โครงการหลวงแม่ลาน้อย
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook