ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่เนื่องจากพิ้นที่บ้านแม่โถ มีชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ใน บริเวณ พื้นที่ยึดอาชีพปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยขาดความรู้และความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม ต้องต่อสู้กับความยากลำบากยากจน เรื่อยมาจน กระทั่งปี พ.ศ. 2539 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถได้จัดตั้งขึ้นตามแนวนโยบายส่งเสริมอาชีพเกษตรกรแผนใหม่ เพื่อทดแทน การปลูกฝิ่นและการลดใช้สารเคมีกะหล่ำปลี ลักษณะพื้นที่ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดยาวตามแนว เหนือใต้ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 800-1200 เมตร คลอบคลุม 2 อำเภอ คือ อ.ฮอดและอำเภอแม่แจ่ม
โครงการหลวงแม่โถ
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  • ชมแปลงส่งเสริมผลผลิตเกษตรกร เช่น กะหล่ำปลี ผักกาดหวาน เบบี้ฮ่องเต้ คอสสลัด เรดโครอล โอ๊คลีฟแดง ผักโขมแดง
  • ชมการปลูกผักในโรงเรือนไม้ไผ่
  • ชมแปลงส่งเสริมไม้ผล เช่น อะโวคาโด พลับ แบล๊คมัลเบอร์รี่
  • ชมแปลงดอกอัสสโตรมีเรีย

    การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
  • ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวม้งและชาวปะกาเกอะญอ

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
  • จุดชมวิวทิวทัศน์ดอยแม่โถ อยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่โถ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเทือกเขาและผืนป่ากว้างไกล ช่วงฤดูหนาว ยามเช้าจะมีทะเลหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม
วิวระหว่างทางไปโครงการหลวง
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
แปลงผักท่ามกลางหุบเขาของโครงการหลวง
โครงการหลวงแม่โถ
ทางไปจุดชมวิวใกล้โครงงการหลวง
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
จุดชมวิวแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โรงเรือนปลูกผักของศูนย์ฯ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
ที่พักและอาหาร
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ มีบ้านพัก 1 หลัง พักได้ประมาณ 10 ท่าน คิดราคาคนละ 150 รวมถึงเต้นท์ให้บริการ
ค่าบริการอาหาร อาหารเช้าท่าน ละ 80 บาท อาหารกลางวันท่านละ 100 บาท อาหารเย็นท่านละ 150 บาท
รถบริการนำเที่ยวโรงเรือนปลูกผักและจุดชมวิว คันละ 500 บาท
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 088-434-4902
บรรยากาศของศูนย์ฯ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
เมนูผัก
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
บ้านพักของศูนย์ฯ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
โครงการหลวงแม่โถ
จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ประมาณ 88 กิโลเมตร ถึงอำเภอฮอดให้เลี้ยวขวา ไปตามถนนฮอด-แม่สะเรียง (ถนนหมายเลข 108) อีก 55 กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกบ้านกองลอย มุ่งหน้าไปบ้านแม่โถตาม ทางหลวงหมายเลข 1270 สายกองลอย-แม่โถ (ถนนลูกรัง)ระยะทาง 16 กิโลเมตร เส้นทางถึงโครงการหลวงสามารถใช้รถยนต์ได้ ทุกประเภท แต่เส้นทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติ แม่โถ ในช่วงหน้าฝน รถที่สามารถเข้าไปได้ คือ รถกระบะและจักรยานยนต์เท่านั้น เพราะเส้นทางไม่ดีเป็นดินลูกรังส่วนการท่องเที่ยว ไปยัง จุดชมวิวก็เช่นกันใช้ได้เฉพาะโฟรวิวเท่านั้น รถประเภทอื่นสามารถจอดไว้ที่ โครงการหลวง หากไม่มีรถดังกล่าวสามารถติดต่อขอใช้บริการรถของ โครงการหลวงโดยให้ค่าใช้จ่ายตอบแทนตามความเหมาะสม เนื่องจากรถดังกล่าวใช้สำหรับติดต่องานของโครงการไม่ได้ใช้ บริการให้ นักท่องเที่ยวโดยตรง

ที่พักเมืองเชียงใหม่ ราคาพิเศษมีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที


 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook