โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ตั้งอยู่ภายในบริวเณตลาดน้ำอัมพวา เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำที่ดินที่คุณประยงค์ นาคะวะรังค์ ชาวอัมพวา ได้น้อมเกล้าฯ ถวายมาดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวา และด้วยที่ " ชุมชนอัมพวา " เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชาติไทย ซึ่งอนุชนรุ่นหลังสามารถหวนรำลึกและมองย้อนเห็นภาพอดีตอันรุ่งเรืองถึงความเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรม และประเพณีที่งดงามที่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ดังนั้น การพัฒนาและการจัดการพื้นที่แห่งนี้ จึงต้องดำเนินไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และที่สำคัญคือ ได้รับความร่วมมือพร้อมใจจากชาวอัมพวาทุกคน การจัดการพื้นที่แห่งนี้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาคำนึงถึงความเหมาะสมและ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวอัมพวาโดยนำหลักการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิสังคมและ พระราชดำริ -เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางและหลักการดำเนินงานที่สำคัญซึ่งเป้าหมายอยู่ที่การมีส่วนร่วมการร่วมมือร่วมใจระหว่างสำนักงาน มูลนิธิชัยพัฒนาและชาวอัมพวาทุกคนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีการดำรงชีวิตชุมชนอัมพวาให้สามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง เรียบง่าย ยั่งยืน และมีความสุข ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของสังคม

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์
เป็นลานอเนกประสงค์สำหรับการแสดงและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ หมุนเวียนปีละ 3 ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม เพื่อเล่าเรื่องราวความเป็นมา รูปแบบ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมพื้นบ้านของ ชุมชนอัมพวา กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเสวนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชาวอัมพวาและ ชุมชนลุ่มแม่น้ำแม่กลอง การบรรเลงดนตรีไทย การฉายภาพยนตร์กลางคลอง และการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นของอัมพวา เป็นต้น
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
ร้านกาแฟโบราณ“ชานชาลา”
เป็นร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม และอาหารพื้นบ้าน มีการหมุนเวียนอาหารที่มีรสชาติดีและมีฝีมือของชาวอัมพวามาจำหน่าย ได้ตกแต่ง ร้านให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ มีลักษณะเหมือนชานชาลาสถานีรถไฟแม่กลอง ก่อนที่จะไปสิ้นสุดทางที่แม่น้ำแม่กลอง “ร้านชานชาลา”จึงมีแนวคิดนี้มาใช้เทียบเคียงว่าร้านแห่งนี้เป็นที่สิ้นสุดทาง ณ คลองอัมพวาเวลาเปิด-ปิดวันศุกร์-อาทิตย์
11.00 น. – 21.00 น รูปแบบเป็นร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม อาหาร และของที่ระลึกพร้อมทั้งเป็นศูนย์ในการเผยแพร่ กิจกรรมใน โครงการ ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนอัมพวา และเป็นจุดประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ อาหาร และขนมในชุมชน
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
ห้องนิทรรศการชุมชน
เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนแม่กลองและอัมพวา มีการจัดรูปแบบและเนื้อหาของ นิทรรศการให้หมุนเวียนและสอดคล้องกับเนื้อหาการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยหึความสำคัญกับการให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวา เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชน ส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความรู้ ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ของชุมชนและท้องถิ่น

ท้
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
สวนสาธิตการเกษตรเพื่อการเรียนรู้
เป็นการจัดการพื้นที่สวนผลไม้ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่นอัมพวาในด้านการเกษตร ที่ยังเป็นแหล่งแลก เปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการเกษตร เกษตรกรชาวสวน และผู้สนใจ
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
1.ทางรถยนต์
- ขับมาทาง ถ.พระราม 2(ธนบุรี-ปากท่อ) กิโลเมตรที่ 64 แยกเข้าตัวเมืองสมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 325 มุ่งหน้าเข้าสู่อัมพวา และอุทธยาน ร.2แล้วเลี้ยวขวาตรงข้ามซุ้มประตูวัดอัมพวันเจติยาราม ตรงมาจนพบลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา อยู่ด้านขวามือ
- ขับมาทาง ถ.เพชรเกษม เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 325 ที่แยกบางแพ ตรงมาผ่านตลาดบางแพและตลาดดำเนินสะดวก เลี้ยวขวาที่แยกอัมพวา ตรงมาแล้วเลี้ยวขวาตรงข้ามซุ้มประตูวัดอัมพวันเจติยาราม ตรงมาจนพบลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ของ มูลนิธิชัยพัฒนา อยู่ด้านขวามือ
2.รถประจำทาง
จากสถานีขนส่งสายใต้ รถสาย 996 กรุงเทพฯ-ดำเนินฯ เป็นรถปรับอากาศ ผ่านจังหวัดสมุทรสงคราม ถึง ตลาดอัมพวา สาย 976 กทม.-สมุทรสงคราม ถึงสถานีขนส่งสมุทรสงคราม ขึ้นรถประจำทางสาย 333 แม่กลอง-อัมพวา-บางนกแขวก ถึงตลาดอัมพวา
3.รถตู้
ขึ้นที่อนุสาวรีย์ชัยฝั่งถ.พหลโยธินใต้ทางด่วน ไปอัมพวาด้วยนะครับเป็นรถตู้สาย กทม-แม่กลอง  ค่ารถขาไป 70 บาท  ตั้งแต่ 6.25-20.00 น. ค่ารถขากลับ 60 บาท  ตั้งแต่  5.30-19.00  น. (รถจอดแถวตลาดแม่กลอง) ลงที่ตลาดแม่กลอง แล้วเดินมาแถวตลาดจะมีคิวรถสองแถวสายที่ไปโรงเจตรงตลาดน้ำอัมพวา ค่ารถ 10 บาท
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook