วัดคงคาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม ราชบุรี อยู่ห่างจากจังหวัด ๒๒ กิโลเมตร เป็นวัดของชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญ มีสิ่งที่ น่าสนใจ คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ  และกุฏิเรือนไทย 9 ห้องสร้างในสมัยธนบุรี ปัจจุบันจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน รวบรวมวัตถุเก่าแก่ซึ่งเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง อายุไม่ตำกว่า 250 ปี  เป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ภาพสวรรค์ชั้นต่างๆ ภาพอดีตของพระพุทธเจ้า ที่ประทับบนบัลลังก์ ภาพพระพุทธประวัติและพระพุทธชาติชาดก ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือละเอียดอ่อน เหมือนถ่ายทอดจาก ต้นแบบที่มี ชีวิตจริงเขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินตอนต้นนอกจากพระอุโบสถยังมีหมู่กุฏิสงฆ์ ขนาด 9 ห้องและ 7 ห้อง มีการสลัก บานหน้าต่างงดงาม มาก วัดคงคารามเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ สร้างมาตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด แต่ที่ทราบเป็นเพียงการบอกเล่าต่อ กันมาว่าอาจจะสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายหรือกรุงธนบุร หรือรัตนโกสินตอนต้น
จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม
จิตรกรรมฝาผนังอันอ่อนช้อย
จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม
จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม
จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม
จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม
จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม
จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม
จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม
กุฎิไทย 9 ห้องสร้างในสมัยธนบุรีอายุราว 230 ปี ได้บูรณะซ่อมแซมเมื่อ 2540 ภายในมีของเก่าที่มีคุณค่ามาก ซึ่งชาวบ้านได้บริจาค รวบรวมไว้ที่วัด ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ดูแล และมีมากขนาดได้ตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้เพื่อการศึกษาแก่คนรุ่นหลังได้เพิ่มความรู้เกี่ยวกับ แหล่งวัฒนธรรมพื้นบ้าน และทางกรมศิลปากรได้มาขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปี 2542
รายละเอียดเพิ่มเติม
วัดคงคารามเปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฟื้นฟู ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ปากคลองลัดพลี http://facebook.com/laotukluck

วัดคงคาราม เป็นวัดที่มีมาแต่โบราณจะสร้างในครั้งใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด จากการเล่าสืบต่อมาของชาวบ้านซึ่งมีเชื้อสายมอญพอ จะจับเค้าได้ว่า ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาต่อกับกรุงธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ มีพวกมอญได้อพยพเข้ามาตามลำน้ำแม่กลองมา ตั้งถิ่นฐานอยู่เหนือเขตอำเภอโพธาราม (ในสมัยนั้นยังไม่ได้เป็นอำเภอ) ขึ้นไปจดใต้อำเภอบ้านโป่ง และได้สร้างวัดนี้ขึ้นหรือวัดนี้อาจจะ สร้างมาก่อนที่พวกมอญจะอพยพเข้ามา และหลังจากเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ก็ได้ทำนุบำรุงเป็น วัดมอญสืบต่อมาแรกเริ่มแต่เดิมทีวัดนี้ชื่อ  “วัดกลาง” ภาษามอญ เรียกว่า “เภียโต้” มีความหมายอยู่สองนัยด้วยกัน คือ 
1. หมายถึงศูนย์กลางของชุมชนและเภียโต้ เป็นชื่อวัดในสมัยที่มอญยังเป็นประเทศ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดพระราชทานผ้ากฐินหลวงที่วัดนี้หลายปี และได้พระราชทานนามใหม่เป็น “วัดคงคาราม” 
2. ในสมัยหลังได้มีพระรามัญจากนครหลวง ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณวุฒิ มาเป็นสมภาร ฝ่ายคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะใหญ่ ได้ปกครองวัดตามฝั่งแม่น้ำแม่กลองทั้งสองฝั่ง วัดนี้จึงได้เป็นวัดเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายรามัญนิกาย แขวงเมืองราชบุรี และเจ้าคณะได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูรามัญธิบดีถึง  6 รูปด้วยกัน  ปัจจุบันมีพระอธิการสันติ สนฺติกโร เป็นเจ้าอาวาส

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. อัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ราคา 10 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3223 1770, 0 3223 1933, 0 1527 5308

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
จากตัวจังหวัดไปทางเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณ 22 กิโลเมตร และแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3080 อีก 1 กิโลเมตร  จะถึง วัดคงคาราม หากไปไม่ถูกสามารถถามชาวบ้านแถวนั้นได้
รถประจำทาง จากกรุงเทพฯ นั่งรถที่สถานีขนส่งสายใต้ กรุงเทพฯ-โพธาราม มาลงที่หน้าไปรษณีย์โพธาราม แล้วนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างมาลงที่หน้าวัดคงคาราม
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook