วัดคงคาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม ราชบุรี อยู่ห่างจากจังหวัด ๒๒ กิโลเมตร เป็นวัดของชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญ มีสิ่งที่ น่าสนใจ คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ  และกุฏิเรือนไทย 9 ห้องสร้างในสมัยธนบุรี ปัจจุบันจัดให้เป็น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านรวบรวมวัตถุเก่าแก่ซึ่งเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง อายุไม่ตำกว่า 250 ปี  เป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ภาพสวรรค์ชั้นต่างๆ ภาพอดีตของพระพุทธเจ้า ที่ประทับบนบัลลังก์ ภาพพระพุทธประวัติและพระพุทธชาติชาดก  ภาพจิตiกรรมฝาผนังฝีมือละเอียดอ่อน เหมือนถ่ายทอดจาก ต้นแบบที่มีชีวิตจริงเขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินตอนต้นนอกจากพระอุโบสถยังมีหมู่กุฏิสงฆ์ ขนาด 9 ห้องและ 7 ห้อง มีการสลัก บานหน้าต่างงดงามมาก วัดคงคารามเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ สร้างมาตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด แต่ที่ทราบ ก็เป็นเพียงการบอกเล่าต่อกันมาว่า อาจจะสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย หรือกรุงธนบุรี หรือรัตนโกสินตอนต้น
จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม
จิตรกรรมฝาผนังอันอ่อนช้อย
จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม
จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม
จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม
กุฎิไทย 9 ห้องสร้างในสมัยธนบุรีอายุราว 230 ปี ได้บูรณะซ่อมแซมเมื่อ 2540 ภายในมีของเก่าที่มีคุณค่ามาก ซึ่งชาวบ้านได้บริจาค รวบรวมไว้ที่วัด ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ดูแล และมีมากขนาดได้ตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้เพื่อการศึกษาแก่คนรุ่นหลังได้เพิ่มความรู้เกี่ยวกับ แหล่งวัฒนธรรมพื้นบ้าน และทางกรมศิลปากรได้มาขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปี 2542
รายละเอียดเพิ่มเติม
วัดคงคารามเปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฟื้นฟู ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ปากคลองลัดพลี http://facebook.com/laotukluck

วัดคงคาราม เป็นวัดที่มีมาแต่โบราณจะสร้างในครั้งใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด จากการเล่าสืบต่อมาของชาวบ้านซึ่งมีเชื้อสายมอญพอจะจับเค้าได้ว่า ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาต่อกับกรุงธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ 
มีพวกมอญได้อพยพเข้ามาตามลำน้ำแม่กลองมาตั้งถิ่นฐานอยู่เหนือเขตอำเภอโพธาราม (ในสมัยนั้นยังไม่ได้เป็นอำเภอ) ขึ้นไปจดใต้อำเภอบ้านโป่ง และได้สร้างวัดนี้ขึ้นหรือวัดนี้อาจจะสร้างมาก่อนที่พวกมอญจะอพยพเข้ามา และหลังจากเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ก็ได้ทำนุบำรุงเป็นวัดมอญสืบต่อมาแรกเริ่มแต่เดิมทีวัดนี้ชื่อ “วัดกลาง” ภาษามอญ เรียกว่า “เภียโต้” มีความหมายอยู่สองนัยด้วยกัน คือ 
1. หมายถึงศูนย์กลางของชุมชนและเภียโต้ เป็นชื่อวัดในสมัยที่มอญยังเป็นประเทศ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดพระราชทานผ้ากฐินหลวงที่วัดนี้หลายปี และได้พระราชทานนามใหม่เป็น “วัดคงคาราม” 
2. ในสมัยหลังได้มีพระรามัญจากนครหลวง ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณวุฒิ มาเป็นสมภาร ฝ่ายคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะใหญ่ ได้ปกครองวัดตามฝั่งแม่น้ำแม่กลองทั้งสองฝั่ง วัดนี้จึงได้เป็นวัดเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายรามัญนิกาย แขวงเมืองราชบุรี และเจ้าคณะได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูรามัญธิบดีถึง  6 รูปด้วยกัน  ปัจจุบันมีพระอธิการสันติ สนฺติกโร เป็นเจ้าอาวาส

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. อัตราค่าเข้าชม ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ราคา 10 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3223 1770, 0 3223 1933, 0 1527 5308

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
จากตัวจังหวัดไปทางเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณ 22 กิโลเมตร และแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3080 อีก 1 กิโลเมตร  จะถึง วัดคงคาราม หากไปไม่ถูกสามารถถามชาวบ้านแถวนั้นได้
รถประจำทาง จากกรุงเทพฯ นั่งรถที่สถานีขนส่งสายใต้ กรุงเทพฯ-โพธาราม มาลงที่หน้าไปรษณีย์โพธาราม แล้วนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างมาลงที่หน้าวัดคงคาราม