สะพานมิตรภาพไทยลาว เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงจากอำเภอเมืองหนองคายไปเมืองท่าเดื่อ ของสปป.ลาว ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง เวียงจันทน์ ประมาณ 20 กิโลเมตร สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของ 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ลาว และไทย นับว่าเป็นสะพานที่สร้าง ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สะพานเปิดเวลา 05.00-20.00 น.
นักท่องเที่ยวทั่วไปที่ต้องการเดินทางจากหนองคายไปเวียงจันทน์จำเป็นต้องใช้สะพานแห่งนี้ ตัวสะพานมีความยาว  1,174 เมตร กว้าง 12.7 เมตร มีช่องสำหรับเดินรถ 2 ช่องทาง ซึ่งตรงช่วงกลางสะพานออกแบบไว้สำหรับสร้างทางรถไฟ เชิงสะพานมีด่านตรวจ คนเข้าเมืองและศูนย์ให้บริการข่าวสารท่องเที่ยวของ ททท. ตั้งอยู่

สะพานนี้ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 3 ปี จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2537 ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศไทย ลาว ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดสะพานแห่งนี้ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม าชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2537 หลังเสร็จพระราชพิธี พระองค์เสด็จฯ ไปประทับแรม ณ หอคำ พระบรมมหาราชวังของเจ้ามหาชีวิตหรือกษัตริย์ลาวในอดีตเป็นเวลา 1 คืน ก่อนเสด็จพระราชดำเนิน กลับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

ชาวอีสานและชาวลาวเรียกว่า“ขัวมิดตะพาบ”(ขัวหมายถึงสะพาน) สะพานแห่งนี้กว้าง 15 ม. ยาวประมาณ 1,200 ม. สร้างเชื่อม ระหว่าง บ้านจอมมณี ต. มีชัย อ. เมืองหนองคาย ไปยังบริเวณท่านาแล้ง แขวงนครเวียงจันทน์ มีทางเดินรถสองช่องทาง ช่วงกลางสะพานออกแบบไว้สำหรับรางรถไฟ เพื่อเตรียมขยายเส้นทางรถไฟจากหนองคายไปลาวนักท่องเที่ยว สามารถเดิน เที่ยวชมบนสะพานได้ โดยมีช่อง ทางขึ้นอยู่ใต้สะพาน ในช่วงเย็นทัศนียภาพแม่น้ำโขงจะสวยงามน่าชมมาก

นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมความสวยงามสะพานมิตรภาพไทย ลาว ได้ถึงกลางสะพาน แต่ถ้าหากต้องการข้ามแดนไป เที่ยว ยังฝั่งลาว สามารถเดินทางด้วยตัวเอง  /  ติดต่อบริษัทนำเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด่าน  เปิด  06.00  -  22.00  น.  ( ทุกวัน )

 เอกสารประกอบการเดินทาง
  ชาวไทย

  • ต้องทำบัตรผ่านแดนที่ศาลากลางจังหวัดหนองคายด้วยตัวเอง ค่าธรรมเนียมค นละ   40   บาท 

  โทร. 042 - 411 – 778 หรือ ให้บริษัททัวร์ดำเนินการ  -  ค่าบริการ 100 บาท

  •  เอกสารประกอบการทำบัตรผ่านแดน  ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน , รูปถ่ายสี  ขนาด 1 นิ้ว  /   2  รูป ถ้านักท่องเที่ยว อายุต่ำกว่า   15   ปี  เตรียม สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาสูติบัตรแทนสำเนาบัตรประชาชน   หลังจากนั้น นำบัตรผ่านแดนไปประทับตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
  • ค่าธรรมเนียม ฝั่งไทย   10   บาท ฝั่งลาว  50  บาท  ( จันทร์ - ศุกร์  )     70  บาท  (  เสาร์ - อาทิตย์ ) 
  • อายุผ่านแดน   บัตร มีอายุ 3   วัน หากอยู่เกินต้องขอต่อที่กระทรวงภายใน สปป.ลาว   ใช้ได้เฉพาะการเดินทางไปเมืองชายแดนไทย – ลาว ไม่เกิน  25  กม.  หากเดินทางไปเมืองอื่นต้องใช้หนังสือเดินทางพร้อมวีซ่า


ชาวต่างประเทศ

  • เอกสาร  ได้แก่ หนังสือเดินทาง ( Passport )   วีซ่า
  • การยื่นขอวีซ่า สถานฑูตลาวประจำประเทศไทย  520/1-3  ซ. รามคำแหง  39    แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ   โทร. 02 - 539 – 6667 หรือ สถานกงสุลลาว  18 / 1-3  ถ. โพธิสถิตย์  บ้านโนนทัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น
    โทร. 043 - 221 - 861  / 043 - 223 – 688
  • ต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนเข้าประเทศอย่างน้อย  3  วันทำการหรือ ติดต่อบริษัทนำเที่ยวดำเนินการได้อายุผ่านแดน  30  วัน  สามารถขอ  VISA ON ARRIVAL ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว อยู่ในลาวได้  15  วัน


การนำรถยนต์ออก - เข้าประเทศ
- ต้องทำเอกสารนำรถออกและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดติดต่อบริษัททัวร์ในหนองคาย ดำเนินการให้
สอบถามรายละเอียดไ ด้ที่ด่านศุลกากรจังหวัด โทร. 042 - 411 - 518, 042 - 421 - 468 – 9 โทรสาร 0 4241 2654

รถยนต์โดยสารประจำทาง
ประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว )
- บริษัท ขนส่ง จำกัด
- หนองคาย - เวียงจันทน์
- ค่าโดยสารเที่ยวละ 55 บาท / คน
- สัมภาระไม่เกินคนละ 20 กิโลกรัม
- โทร. 042 - 247 - 950 - 2

 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook