อาสนวิหารพระแม่บังเกิด เป็นโบสต์ที่สร้างมานานกว่าหนึ่งศตวรรษมาแล้ว เป็นศิลปะแบบโกธิคของประเทศ ฝรั่งเศสสร้างด้วยอิฐเผา ฉาบด้วยปูนตำกับน้ำเชื่อมจากอ้อยใสสีดำ ภายในประดับด้วยกระจกสี ที่สวยงามจาก ประเทศฝรั่งเศส เป็นเรื่องเล่าของพระนางมารีพรหมจารีย์จากพระคัมภีร์ และภาพของบรรดานักบุญชายหญิง มีรูปปั้น ธรรมาสนเทศน์ อ่างล้างบาป ขาเทียนลักาณะต่างๆ และรูปแกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์ คริสต์ศาสนานับ เป็นโบสถ์ที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ในปี พ.ศ.2390 มีคริสตชนประมาณ 200 คน ได้ช่วยกันสร้างวัดขึ้นในที่ดินของ ฟรังซิสโก้ เป็นเรือนไม้หลังคามุง จาก มีชื่อว่า "วัดศาลาแดง" หริอบางคน เรียกว่า "วัดรางยาว" ตามลักษณะของสีทาวัดและทำเลที่ตั้งอยู่ริมคลองที่ชาวจีน ขุดต่อกับแม่น้ำแม่กลองเพื่อนำ น้ำมาทำสวนผัก ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ปากคลองบางนกแขวก ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงสั่งขุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำแม่กลองกับแม่น้ำท่าจีน เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำมุ่งไปสู่กรุงเทพฯ และได้สร้าง วัดหลังใหม่ที่นั่น โดยมีชื่อว่า "แม่พระบังเกิด"
อาสนวิหารพระแม่บังเกิด
ปี พ.ศ. 2433 บาทหลวงเปาโลซัลมอน หรือที่ชาวบ้านเรียกท่านว่า "คุณพ่อเป่า" ได้เริ่มลงมือสร้างวัดหลังให้เป็น รูปเป็นร่างขึ้น โดยได้รับทุนสนับสนุนจากญาติพี่น้องของท่านในฝรั่งเศส จากคณะมิสซังต่างประเทศแห่ง กรุงปรารีส จากกรุงโรม หาทุนในการสร้างจนแล้วเสร็จ ทำพิธีเสกและเปิดใช้อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2439ส่วนวัสดุของวัดหลังเก่าได้ถูกนำไปสร้างไว้ที่คลองขวางล่าง โดยมีนามชื่อว่า "วัดพระแม่องค์อุปถัมภ์" หรือที่ชาวบ้าน เรียกว่า "วัดใน"ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 สังฆมณฑลราชบุรีได้ทำการบูรณะ ซ่อมแซมวัดครั้งใหญ่ เพื่อฉลองครบ 100 ปี ในปี 2539 ดังนั้นอาสนวิหารพระแม่บังเกิดแห่งนี้ จึงเป็นโบสต์ที่สวยงาม และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
ตลาดน้ำคลองบางน้อย ตลาดน้ำคลองบางน้อย
ตลาดน้ำคลองบางน้อย ตลาดน้ำคลองบางน้อย