ทุ่งดอกกระเจียวป่าหินงาม ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อุทยานแห่งชาติไทรทอง
น้ำตกตาดโตด มอหินขาว ภูเขียว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
 
เทศกาลดอกกระเจียวบาน